Людський капітал як елемент нефінансової складової збалансованої системи показників

Автор(и)

  • A. Bersutsky Донецький університет економіки та права
  • O. Kamenska Донецький університет економіки та права

Ключові слова:

людський капітал, збалансована система показників, фінансові показники, нефінансові показники, стратегічні цілі, система мотивації, стратегічна відповідність

Анотація

У статті обґрунтована необхідність визначення ролі людського капіталу у системі нефінансової складової збалансованої системи показників, як одного з ефективних інструментів стратегічного менеджменту. Стратегічна відповідність є головним принципом створення вартості із людського капіталу. Далеко не всі підприємства володіють мистецтвом органічної комбінації стратегічних та поточних завдань своєї діяльності. Одним з таких інструментів є концепція збалансованої системи показників (ЗСП), яка заснована на комплексному підході до оцінки як матеріальних, так і нематеріальних активів, відбиває стратегічні цілі підприємства системою чітких показників у чотирьох складових. Цінність людського капіталу визначається його відповідністю стратегічним пріоритетам підприємства, які описуються завдяки причинно – слідчим зв'язкам між цілями всіх складових збалансованої системи показників. Стратегічна відповідність і інтеграція забезпечують той концептуальний будівельний матеріал, який лежить в основі формування цілей людського капіталу, як одного з компонентів нематеріальних активів збалансованої системи показників.

Біографії авторів

A. Bersutsky, Донецький університет економіки та права

д.е.н., доцент, ректор

O. Kamenska, Донецький університет економіки та права

к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу

Посилання

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. / О.А. Грішнова. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254 с.

Еськов А.Л. Менеджмент мотивации труда станочников. / А.Л. Еськов, В.И. Кулийчук. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины. – 2003. – 160 с.

Капелюшников Р.И. Концепция человеческого капитала – критика современной буржуазной политэкономии. / Р.И. Капелюшников – М.: Наука, 1977. – 287 с.

Критский М. М. Человеческий капитал. / М.М. Критский - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - 120 с.

Куценко В. І., Евтушенко Г. І. Людський капітал як фактор соціального захисту населення: проблеми зміцнення / В.І. Куценко, Г.І. Евтушенко. // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник. — 1999. — № 10. — С. 136—145.

Лібанова Е.М. Неформальний сектор ринку праці: визначення та методи оцінки / Е.М. Лібанова, А.Л. Баланда // Зайнятість та ринок праці: зб. Наук. праць. – Вип. 6. – К., - 1998. – С. 245 – 257.

Цыренова Е.Д. Совокупный человеческий капитал нации (формирование, функционирование его на макро-, мезо- и микроуровнях): учеб. пособ. / Е.Д. Цыренова Е. Д. — Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1996. — 148 с.

Юрген Вебер. На пути к активному управлению с помощью показателей. / Юрген Вебер, Утц Шеффер // Проблемы теории и практики управления. - 2000. - №5 – С. 158.

Данилин О. Принципы разработки ключевых показателей эффективности (КПЭ) для промышленных предприятий и практика их применения. / О. Данилин // Управление компанией - 2003. - №2(21). – С. 28.

Ивлев В. Balanced Scorecard – альтернативные модели / В. Ивлев, Т. Попов. // Банки и технологии № 4, 2002. - №4. –С. 14.

Каплан Роберт С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон [пер. с англ. – М.:ЗАО “Олимп-бизнес”], 2005. – 512 с.

Леднёв Е.Е. BSC и EVA – конкуренты или союзники? / Е.Е. Леднёв // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.cfin.ru.

Нильс-Горан Ольве. Сбалансированная система показателей. Практическое руководство по использованию / Нильс-Горан Ольве, Жан Рой, Магнус Ветер.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 304 с.

Нивен Пол Р. Сбалансированная система показателей - шаг зашагом: Максимальное повышение эффективностиизакреплениеполученных результатов / Пол Р. Нивен.: пер. сангл. -Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. - 328 с.

Редченко К. Показательное несогласие: Balanced Scorecard и Tableau De Bord / К. Редченко // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.cfin.ru.

Фридаг Хервиг Р.Сбалансированная система показателей / Фридаг Хервиг Р., Вальтер Шмидт, [пер. с нем. М.В. Лапшинова]. — М.: Издательство “Омега-Л”, 2006. - 144с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-06

Номер

Розділ

Економіка