Вплив радянської кримінально-правової доктрини на діяльність правоохоронних органів Донбасу в період другої половини 1920-х – 1930-і рр.

Автор(и)

  • А. N. Sytnyk Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка
  • G. А. Popova Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка

Ключові слова:

кримінально-правова доктрина, правоохоронні органи, міліція, тоталітарний режим, репресивні заходи

Анотація

У статті зроблено спробу прослідкувати вплив радянської кримінально-правової доктрини на діяльність правоохоронних органів Донбасу. Зокрема, звернено увагу на роль останніх у якості репресивного механізму тоталітарного режиму.

Біографії авторів

А. N. Sytnyk, Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка

доцент кафедри теорії та історії держави і права, доктор історичних наук, доцент

G. А. Popova, Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка

здобувач кафедри теорії та історії держави і права

Посилання

Бачинин В. А. Философия права и преступления / В. А. Бачинин. – Харьков : Фолио, 1999. – 607 с.

Нерсесянц В. С. Философия права. – [учеб. для вузов] / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма, 2005. – 656 с.

Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі : Україно-російське прикордоння, 1870-1990-і роки / Г. Куромія ; пер. з англ. Г. Кьорян, В. Агеєв ; передм. Г. Немирі. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 510 с.

Міхеєва О. К. Криминальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929) / О. К. Міхеєва. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – 248 с.

Центральний державний архів громадських організацій і об’єднань України. – Ф. 1 : ЦК КПУ. – Оп. 20. – Спр. 2314 : Зведення інформаційно-освідомчого відділу обліково-освідомчого управління Державного Політичного Управління УСРР в ЦК КП(б)У про настрої серед робітників і безробітних. – 151 арк.

Окіпнюк, В. Т. Державне політичне управління УСРР (1922-1934 рр.): історико юридичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / В. Т. Окіпнюк. – К., 2001. – 18 с.

Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави : теоретичні, історичні та правові проблеми / П. Л. Фріс. – К. : Атіка, 2005. – 332 с.

Фріс П. Л. Кримінально-правова політика України : дис. ... доктора юр. наук : 12. 00. 08. / Фріс ПавлоЛьвович. – К., 2005. – 440 с.

Україна : друга половина ХХ століття : нариси історії / П. П. Панченко, М. Р. Плющ, Л. А. Шевченко та ін. – К. : Либідь, 1997. – 352 с.

Мозохин О. Б. Право на репрессии : Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918-1953) : монография / О. Б. Мозохин. – М. : Кучково поле, 2006. – 480 с.

Мозохин О. Б. Право на репрессии : Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918-1953) : монография / О. Б. Мозохин. – М. : Кучково поле, 2006. – 480 с.

Бражнев А. Школа опричников. Исповедь энкаведиста / А. Бражнев. – К. : Диокор, 2004. – 140 с.

Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941) / [Усенко І. Б., Мироненко О. М., Чехович В. А. та ін.] ; за ред. О. М. Мироненка, І. Б. Усенка. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 220 c.

Хлевнюк О. В. 1937-й : Сталин, НКВД и советское общество / О. В. Хлевнюк. – К. : Республика, 1992. – 270 с.

Кульчицький С. В. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид : мовою документів, очима свідків / С. В. Кульчицький. – К. : Наш час, 2008. – 239 с.

Олійник О. І. Народний комісаріат внутрішніх справ України (1917-1941рр.) : структура, функції, діяльність : дис. ... кандидата юр. наук : 12. 00. 01. / Олійник Олександр Іванович. – Харків, 2000. – 206 с.

Петрова Л. В. Фундаментальні проблеми методології права : філософсько-правовий дискурс / Л. В. Петрова. – Харьків : Право, 1998. – 416 с.

Ильин И. А. Тоталитарное разложение души / И. А. Ильин. – М. : Русская книга, 1996. – С. 23-24. – (Собр. соч. : в 10 т. – Т. 2. / И. А. Ильин ; кн 1 ; сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы).

Фріс П. Л. Нарис історії кримінально-правової політики України: монографія / П. Л. Фріс ; за заг. ред. М. В. Костицького. – К. : Атіка, 2005. – 124 с.

Ніколаєв І. Репресивні чистки як основна форма ротації керівної верхівки НКВС у другій половині 30-х років ХХ століття / І. Ніколаєв // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія № 6 : Історичні науки: Зб. наукових праць. Вип. 5. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 24-29.

Мироненко О. Політичні репресії в Україні ХХ ст. / О. Мироненко, Бенько // Хроніка 2000. – Вип. 27-28 : Держава, культура, право. – К., 1998. – С. 389-403.

Кузьменко В. Б. Політичні репресії щодо представників етнічних меншин Української РСР в 1930-х рр. : нормативні установки та механізми реалізації / В. Б. Кузьменко // Революції в Україні у ХХ – ХХІ століттях : співзвуччя епох. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса, 6 жовтня 2006 р.). – Одеса, 2006. – С. 62-69.

Каральні заходи проти представників інших національних меншин України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bibl.kma.mk.ua/pdf/metodser/87/41.pdf. 24. Грецька опера́ція НКВС / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право