Сутність, значення та зміст адміністративного нагляду у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Автор(и)

  • Yu. I. Martsenyshyn ДЮІ МВС України

Ключові слова:

адміністративний нагляд, дорожнє перевезення небезпечних вантажів, забезпечення безпеки дорожнього руху

Анотація

У статті здійснено глибокий аналіз поняття адміністративного нагляду, з’ясовано його сутність, значення та зміст. Акцентовано основну увагу на необхідності виділення окремо поняття адміністративний нагляд за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів.

Біографія автора

Yu. I. Martsenyshyn, ДЮІ МВС України

викладач кафедри організації служби та дізнання в підрозділах ДАІ факультету безпеки дорожнього руху

Посилання

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141;

Студеникина М. С. Государственный контроль в сфере управления. (Проблемы надведомственного контроля) – М.: Юрид. лит, 1974. – 159 с.

Бахрах Д. Н. Административное право: Учебник. Общая часть. – М.: Издательство БЕК, 1993. – 724 с.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.,

Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім „Iн-Юре”, 2002. – 668 с.,

Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Iнтер, 1999. – 736 с.

Разаренов Ф. С., Котюргин С. И. Административный надзор советской милиции: Учебное пособие. – М.: Академия МВД СССР, 1979. – 70 с.

Салищева Н. Г. Гражданин и административная юрисдикция в СССР. – М.: Наука, 1970. – 164 с.

Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Х., 2007. – 41 с.

Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. Ю. П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – 520 с.

Шорина Е. В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. – М.: Наука, 1981. – 301 с.

Денисов Р. И. Административный надзор в сфере дорожного движения. – М.:ВНИИБД МВД СССР, 1981. – 194 с.

Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України вiд 06.04.2000 № 1644-III // Відомості Верховної Ради України вiд 14.07.2000 - 2000 р., № 28.

Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів: Наказ МВС України від 26.07.2004 № 822 // Офіційний вісник України вiд 17.09.2004 - 2004 р., № 35, стор. 357.

Цвігун Д. П. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 2002. – 22 с.

Разаренов Ф.С. О сущности и значении административного надзора в советском государственном управлении. // Вопросы административного права на современном этапе. – М.: Госюриздат, 1963. – С. 69- 78.

РЖ Пожарная охрана, 2007, 07.02-27.126. Перевозка опасных грузов во внутреннем и международном сообщениях: По материалам Всероссийской конференции “Перевозка опасных грузов”, Москва, 2005 / Дугин Г.С. // Вестник транспорта, 2006. – №8. – С. 34–37.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право