Терміни «предмет трудового права» і «сфера дії (застосування) норм трудового права» в структурі понятійного апарату галузевого принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці.

Автор(и)

  • O. V. Lavrinenko Донецький юридичний інститут МВС України, Національний університет «Українська юридична академія імені Ярослава Мудрого» (м. Харків).

Ключові слова:

предмет трудового права, сфера дії (застосування) норм трудового права, понятійний апарат, принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці

Анотація

Автором статті здійснено огляд новітньої наукової доктрини та з’ясована сутність, значення й характер співвідношення таких термінів, як «предмет галузі трудового права» та «сфера застосування норм трудового права» в структурі спеціального понятійного апарату галузевого трудо–правового принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці.

Біографія автора

O. V. Lavrinenko, Донецький юридичний інститут МВС України, Національний університет «Українська юридична академія імені Ярослава Мудрого» (м. Харків).

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу, полковник міліції, здобувач докторантури

Посилання

Пашутін B. B. Склад правового регулювання суспільних відносин / B. B. Пашутін // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2006. — № 2. — С. 3–11.

Ротань В. Г. Стратегічно визначальна роль трудового права в забезпеченні організації та прогресу суспільства / В. Г. Ротань // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення : мат–ли Міжн. наук.–практ. конф., (м. Харків, 22–23 квітня 2009 р.). — Харків : НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. — С. 89–93.

Венедиктов В. С. Современные проблемы трудового права Украины / В. С. Венедиктов // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення : мат–ли Міжн. наук.–практ. конф., (м. Харків, 22–23 квітня 2009 р.). — Харків : НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. — С. 46–49.

Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право / И. Я. Киселев. — М. : НОРМА — ИНФРА–М., 1998. — 263 с.

Лавріненко О. В. Принципи обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці та визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників порівняно із законодавством (критичний аналіз положень проекту нового Трудового кодексу України) / О. В. Лавріненко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2010. — № 1. — С. 103–109.

Лавріненко О. В. Галузеві принципи обмеження сфери правового регулювання та визнання незаконними умов договорів про працю: проблеми кодифікації [Електронний ресурс] / О. В. Лавріненко // Форум права. — 2010. — № 3. — С. 252–263. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2010–3/10lovppk.pdf.

Лавриненко О. В. Проблемы и особенности реализации принципов и норм трудового права в законодательстве о службе в органах внутренних дел Украины : монография / О. В. Лавриненко. — Донецк : Изд–во «Ноулидж» (Донецкое отделение) — Донецкий юридический институт ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2010. — 474 с.

Лавріненко О. В. Принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці: проблеми закріплення сфери реалізації норм нового Трудового кодексу України / О. В. Лавріненко // Бъдещите изследвания — 2011 : мат–ли за VII Межд. науч. практ. конф., (София, 17–25 февруари 2011 г.). — София : «Бял ГРАД–БГ» ООД, 2011. — Т. 7. — С. 50–53.

Лавріненко О. В. Несамостійна (залежна) праця як критеріальна ознака трудо–правового принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці / О. В. Лавріненко // Naukowa przestrzen Europy — 2011 : mat–ly VII Мiedzynarod. nauk.–prakt. konf., (Przemysl, 07–15 kwietnia 2011 r.). — Przemysl : Sp. z o.o. «Nauka і studia», 2011. — Vol. 13. — S. 44–47.

Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права : монографія / П. Д. Пилипенко. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1999. — С. 63.

Лавриненко О. В. Место и значение принципов трудового права в системе основных критериев отраслеобразования: вопросы теории / О. В. Лавриненко // Российский ежегодник трудового права. — 2010. — № 6. — С. 217–246.

Мірошниченко М. І. Державність і право України: генезис у європейському контексті (З найдавніших часів до початку XIX ст.) : монографія / М. І. Мірошниченко. — К. : Атіка, 2006. — С. 5.

Шейко В. М. Організація та методика науково–дослідницької роботи / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — К. : Знання, 2006. — 168 с.

Лушникова М. В. Курс трудового права : в 2 т. / М. В. Лушникова, А. М. Лушников. — М. : Статут, 2004. — Т. 2 : Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. — 650 с.

Лебедев В. М. Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма) : в 2 кн. / В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова ; под ред. В. М. Лебедева. — М. : Статут, 2007. — Кн. 1. — 178 с.

Кузьменко А. В. Предмет трудового права России: системно–юридический анализ : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / А. В. Кузьменко. — СПб, 2002. — 18 с.

Трудове право України / Пилипенко П. Д., Бурак В. Я., Козак З. Я. [та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. — К. : Ін Юре, 2003. — 536 с.

Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. — К. : Знання, 2005. — 309 с.

Чернобель Г. Т. Проблема истинности и научной достоверности в правоведении / Г. Т. Чернобель // Методологические проблемы советской юридической науки. — М. : Наука, 1980. — С. 104–109.

Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки / І. В. Хоменко. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 196 с.

Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : монографія / О. А. Беляневич. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 438 с.

Ковальський В. С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади : монографія / В. С. Ковальський, І. П. Козінцев. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 192 с.

Войтинский И. С. Сфера действия Кодекса законов о труде / И. С. Войтинский // Вопросы труда. — 1923. — № 12. — С. 11–23.

Смирнов О. В. О сфере действия советского трудового права / О. В. Смирнов // Проблемы трудового права и права социального обеспечения. — М. : Изд–во МГУ, 1975. — С. 35–41.

Пашерстник А. Е. О сфере действия и принципах советского трудового права / А. Е. Пашерстник // Советское государство и право. — 1957. — № 10. — С. 92–103.

Скачкова Г. С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциации его норм : монография / Г. С. Скачкова. — М. : Норма–М, 2003. — 192 с.

Толкунова В. Н. Трудовое право / В. Н. Толкунова. — М. : Норма–М, 2002. — 268 с.

Дресвянкин В. Б. Пробелы в российском трудовом праве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / В. Б. Дресвянкин. — Пермь, 2001. — 20 с.

Лушникова М. В. Очерки теории трудового права / М. В. Лушникова, А. М. Лушников. — СПб. : Изд– во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. — 940 с.

Лебедев В. М. Лекции по трудовому праву / В. М. Лебедев. — Томск : [б.и.], 2001. — 142 с.

Карабельников Б. Р. Трудовые отношения в хозяйственных обществах : монография / Б. Р. Карабельников. — М. : БЕК, 2003. — 326 с.

Кузнецова Л. Е. Применение гражданско–правовых норм к трудовым отношениям по аналогии : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Л. Е. Кузнецова. — Пермь, 2004. — 18 с.

Островкий Л. Я. Сфера действия законодательства о труде / Л. Я. Островкий // TEISE. — Вильнюс, 1999. — № 33. — С. 52–59.

Сойфер В. Г. Стабильность и динамика трудового правоотношения : монография / В. Г. Сойфер. — М. : БЕК, 2004. — 178 с.

Гребеньков Г. В. Принципи й ідея права як основи правової культури («антилегалізм» contra «реалістичного позитивізму») / Г. В. Гребеньков // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2007. — № 1. — С. 3–14.

Цвік М. В. Фундаментальні проблеми теорії права / М. В. Цвік // Антологія української юридичної думки : у 10 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко [та ін.]. — К. : Юрид. книга, 2005. — Т. 10. — С. 49–63.

Томашевский К. Л. Общепризнанные принципы международного права в сфере труда: актуальные проблемы / К. Л. Томашевский // Российский ежегодник трудового права. — 2010. — № 6. — С. 376– 395.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право