Організаційно–правові способи (форми) зміни трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України: шляхи вдосконалення законодавства про переведення й ротацію по службі.

Автор(и)

  • T. S. Akaev Макіївський економіко–гуманітарний інститут (МЕГІ), Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків)

Ключові слова:

способи (форми) зміни трудових відносин, працівники органів внутрішніх справ, удосконалення законодавства, переведення по службі, ротація кадрів

Анотація

Автором статті, на прикладі аналізу сутності понять «переведення на іншу роботу», «переведення по службі» та «ротація», обґрунтовано низку пропозицій щодо шляхів удосконалення спеціального трудового законодавства, що регулює організаційно–правові способи (форми) зміни трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України.

Біографія автора

T. S. Akaev, Макіївський економіко–гуманітарний інститут (МЕГІ), Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків)

асистент кафедри правознавства, здобувач ад’юнктури

Посилання

Лавріненко О. В. Теоретико–правовий аналіз практики застосування спеціального трудового законодавства України про порядок та умови грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] / О. В. Лавріненко // Форум права. — 2007. — № 2. — С. 90–112. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/FP/2007–2/07lovovs.pdf.

Лавріненко О. В. Проблеми реалізації конституційних гарантій права працівників органів внутрішніх справ на щорічну відпустку: аналіз судової практики [Електронний ресурс] / О. В. Лавріненко // Форум права. — 2007. — № 3. — С. 147–162. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/FP/2007–3/07ovasp.pdf.

Лавріненко О. В. Реалізація працівниками органів внутрішніх справ права на отримання грошової допомоги при звільненні зі служби: теоретико–правовий аналіз судової практики / О. В. Лавріненко, П. Д. Проскуряков // Юридична Україна. — 2005. — № 12. — С. 78–84.

Венедіктов В. С. Теоретичні проблеми захисту прав людини в науці трудового права / В. С. Венедіктов // Форми соціально–правового захисту працівників у службово–трудових відносинах : матеріали науково– практичної конференції, (м. Суми, 2–4 червня 2005 р.). — Харків : УАФТП, 2005. — С. 8–12.

Жернаков В. В. Теоретичні засади формування інституту прав людини в сфері праці / В. В. Жернаков // // Форми соціально–правового захисту працівників у службово–трудових відносинах : матеріали науково– практичної конференції, (м. Суми, 2–4 червня 2005 р.). — Харків : УАФТП, 2005. — С. 19–26.

Ухвала судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 29.04.1998 // Вісник Верховного Суду України. — 1998. — № 4. — С. 8.

Лавріненко О. В. Судовий захист трудових прав працівників ОВС України як важлива складова проблеми захисту прав людини / О. В. Лавріненко // Вісник Донецького університету. Серія В : Економіка і право. — 2006. — Вип. 1. — Т. 2. — С. 571–579.

Лавріненко О. В. Удосконалення законодавства про контрактну форму комплектування органів внутрішніх справ як тенденція розвитку інституту трудового договору / О. В. Лавріненко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2003. — № 1. — С. 193–208.

Лавріненко О. В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці / О. В. Лавріненко // Економіка, фінанси, право. — 2005. — № 9. — С. 25–30.

Лавриненко О. В. Правовые вопросы возникновения, изменения и прекращения служебно–трудовых правоотношений работников органов внутренних дел : научно–практическое пособие / О. В. Лавриненко. — Харьков : Знание, 1999. — 144 с.

Лавріненко О. В. Аналіз підзаконних актів, які регламентують переведення по службі як організаційно– правовий спосіб зміни службово–трудових правовідносин працівників ОВС / О. В. Лавріненко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. — 2006. — № 2. — С. 246–257.

Лавріненко О. В. Історико–правове дослідження законодавства, що регламентує порядок зміни умов служби персоналу органів внутрішніх справ / О. В. Лавріненко, М. М. Остафійчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. — 2006. — № 4. — С. 254–265.

Лавриненко О. В. Трудовые отношения работников органов внутренних дел: особенности содержания и структуры, проблема отраслевой принадлежности / О. В. Лавриненко // Российский ежегодник трудового права. — 2006. — № 2. — С. 361–390.

Лавриненко О. В. Природа, значение и место контракта о службе в общей и отраслевой системах юридических фактов / О. В. Лавриненко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. — 2006. — Вип. 2. — С. 67–75.

Лавріненко О. В. Інститут трудового договору за законодавством України про працю: теоретико–прикладні аспекти : монографія / / О. В. Лавріненко. — Донецьк : Норд–Прес — ДЮІ ЛДУВС, 2007. — 164 с.

Лавриненко О. В. Правовая природа и порядок возникновения служебно–трудовых отношений работников органов внутренних дел Украины : монография / О. В. Лавриненко. — Донецк : Норд–Пресс — ДЮИ ЛГУВД, 2007. — 262 с.

Лавриненко О. В. Возникновение служебно–трудового правоотношения: вопросы теории / О. В. Лавриненко // Современные гуманитарные проблемы : сб. науч. тр. — Вып. 4 / редкол. : П. В. Анисимов и др. — Волгоград : Волгоградская Академия МВД России, 2006. — С. 35–64.

Лавріненко О. В. Дослідження засад сучасної трансформації предмета галузі трудового права України (онтологічні та гносеологічні аспекти) / О. В. Лавріненко // Актуальні проблеми та тенденції в сучасній науковій думці на зламі століть : зб. наук. пр. / голов. ред. А. П. Козлов. — К. : МАУП, 2007. — Вип. 2. — С. 24–33.

Лавріненко О. В. Тенденція диверсифікації предмета трудового права в контексті сучасної трансформації правової системи України / О. В. Лавріненко, П. Д. Проскуряков, В. С. Ярчук // Розвиток наукових досліджень ’2006 : матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції, (м. Полтава, 27–29 листопада 2006 р.). — Полтава : Вид–во «ІнтерГрафіка», 2006. — Т. 3. Державне управління та право. — С. 42–47.

Лавріненко О. В. Механізм правового регулювання соціально–трудових відносин: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / О. В. Лавріненко. — Донецьк : Норд–Прес — ДЮІ ЛДУВС, 2007. — 182 с.

Лавриненко О. В. Современный механизм правового регулирования служебно–трудовых отношений работников ОВД Украины (теоретико–методологические аспекты) / О. В. Лавриненко // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. — 2006. — № 2. — С. 40–43.

Трудовое право / под общ. ред. О. В. Смирнова. — М. : Проспект, 2003. — 568 с.

Державна служба : організаційно–правові основи і шляхи розвитку / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К.: Ін Юре, 1999. — 358 с.

Словарь иностранных слов / под ред. С. А. Локшина. — М. : Рус. яз., 1989. — 684 с.

Словарь русского языка : в 4 т. — М. : Рус. яз., 1987. — Т. 3. — 732 с.

Ноздрачев А. Ф. Государственная служба / А. Ф. Ноздрачев. — М. : Статут, 1999. — 434 с.

Юшко А. Правові аспекти ротації кадрів як один із шляхів запобігання корупції / А. Юшко // Право України. — 1999. — № 7. — С. 74–76.

Неумивайченко Н. М. Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.05 / Н. М. Неумивайченко. — Харків, 2002. — 226 с.

Лавриненко О. В. Переводы и перемещения по службе работников милиции / О. В. Лавриненко // Бизнес– Информ. — 1999. — № 9–10. — С. 34–38.

Лавріненко О. В. Дослідження сучасного категоріального апарату спеціального трудового законодавства про переведення працівників ОВС по службі / О. В. Лавріненко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2006. — № 2. — С. 290–304.

Панова И. В. Продвижение по службе по федеральному закону «Об основах государственной службы Российской Федерации» / И. В. Панова // Государство и право. — 1998. — № 2. — С. 10–14.

Оболонский А. В. Реформа российской государственной службы: концепция и стратегия / А. В. Оболонский // Общественные науки и современность. — 1998. — № 3. — С. 6–9.

Лавріненко О. В. Атестація працівників: сутність, правова природа, проблеми правового забезпечення / О. В. Лавріненко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2005. — № 2. — С. 291–304.

Лавриненко О. В. Аттестация как организационно–правовое средство проверки профессиональных качеств работников: вопросы дефинициации и отраслевой природы / О. В. Лавриненко // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2007. — № 2. — С. 53–56.

Філіповський В. Економіко–правові питання розвитку державної служби і служби в органах місцевого самоврядування / В. Філіповський // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва : в 4 ч. — К., 2000. — Вип. 2. — Ч. 3. — С. 147–153.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право