Дослідження теоретичних аспектів сутності фінансової безпеки акціонерного товариства.

Автор(и)

  • N. N. Poyda-Nosyk Ужгородський національний університет

Ключові слова:

акціонерне товариство, економічна безпека, фінансова безпека, фінансова рівновага, фінансова стійкість, фінансовий потенціал

Анотація

На основі представлених результатів компонентного аналізу існуючих визначень понять «економічна безпека підприємства», «фінансова безпека підприємства» виділено сутнісні ознаки цих дефініцій. Досліджено взаємозв’язок категорій фінансової безпеки, фінансової стійкості, фінансової рівноваги та фінансового потенціалу суб’єкту підприємництва та на цій основі уточнено зміст категорії «фінансова безпека суб’єктів підприємництва». Обґрунтовано необхідність введення в науковий обіг поняття «фінансова безпека акціонерного товариства» й дано авторське визначення цієї категорії.

Біографія автора

N. N. Poyda-Nosyk, Ужгородський національний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Посилання

Галиев И.И. Финансовая устойчивость открытого акционерного общества в системе воздействия внутренних и внешних факторов: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 /И.И.Галиев; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М., 2009. – 177 с.

Барановський О.І. Фінансова безпека в України (методологія оцінки та механізми забезпечення): Монографія. / О.І.Барановський – К.: КНТЕУ, 2004. – 759 с.

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення /М.М.Єрмошенко. – К.: Київ. нац. торг.-екн. ун-т. - 2001. - 309 с.

Сухоруков А.І. Сучасні проблеми фінансової безпеки України: Монографія /Передмова акад., НАН України С. І. Пиріжкова. — К.: НІПМБ, 2005. — 140 с.

Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави: навч. посіб./ А.І.Сухоруков, О.Д.Ладюк – К.: Центр учбової літератури. - 2007. – 192 с.

Губський Б.В. Економічна безпека держави: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення /Б.В.Губський. – К.: ДП «Укрархбудинформ», 2001. – 121 с.

Шевченко Л.С. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія / Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, С.М. Макуха. – Х. : Право, 2009. – 310 c.

Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія / Я.А.Жаліло - К.: НІСД, 2003.- 368 c.

Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення: монографія / Г. А. Пастернак-Таранушенко. – К. : КНЕУ, 2003. – 320 с.

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К. : Эльга, Ника- Центр, 2004. – 784 с.

Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / К.С. Горячева; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 16 с.

Загорельская Т.Ю. Финансовая безопасность предприятия как объект управления /Т.Ю.Загорельская // Наук. праці ДНТУ. Вип. 103-4. – Донецьк, ДонНТУ, 2006. – С. 215-218.

Пластун О.Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб'єктів підприємництва сфери матеріального виробництва: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.Л. Пластун; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2007. — 20 с.

Орлова В.В. Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / Віра Василівна Орлова; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2008. — 19 с.

Кім Ю.Г. Управління системою фінансової безпеки підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.02 / Ю.Г. Кім; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "КРОК". — К., 2009. — 21 с.

Приказюк О.В. Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного підприємництва: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.В. Приказюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с.

Погосова М.Ю. Діагностування фінансової безпеки промислового підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / М. Ю. Погосова; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 2010. — 20 с.

Каркавчук В.В. Математичне моделювання управління фінансовою безпекою підприємств в України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Валентин Вікторович Каркавчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2010. — 20 с.

Франчук В.І. Теоретичні засади корпоративної безпеки / Василь Іванович Франчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №7(97). – С.161-167.

Франчук В.І. Загрози корпоративній безпеці як об’єкт дослідження / Василь Іванович Франчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №9. – С.148-154.

Франчук В.І. Теоретична модель системи забезпечення економічної безпеки акціонерних підприємств / Василь Іванович Франчук // Науковий вісник НЛТУ України. Вип.20.8. – 2010. – C.155-162.

Шульга І.П. Система економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П.Шульга //Економічний часопис – ХХІ. – 2010. – Вип.11-12. – С.64-68.

Шульга І.П. Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства [Електронний ресурс] /І.П.Шульга // Ефективна економіка. – 2010. – №10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=366

Шульга І.П. Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій [Електронний ресурс] /І.П.Шульга // Ефективна економіка. – 2010. – №8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=272

Раздина Е. Коммерческая информация и экономическая безопасность предприятия // Бизнес-информ. – 1997. – № 24. – с. 63–65.

Шаваев А.Г. Концептуальные основы обеспечения безопасности негосударственных объектов экономики. – М.: 1994. – 281 с.

Шаваев А.Г. Концептуальные основы обеспечения безопасности негосударственных объектов экономики. – М.: 1994. – 281 с.

Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия / Д.Ковалев, Т.Сухорукова // Экономика Украины. – 1998. - №10. – С.48-52.

Економіка підприємства : підручник / [Покропивний С. Ф. та ін.]; під ред. С. Ф. Покропивного [вид. 2- е, перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е.А.Олейникова. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интерсинтез», 2003. – 288 с.

Цигилик І.І. Економічна безпека підприємства в системі внутрішнього економічного механізму / І.І. Цигилик // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. − № 12. – С. 3-5.

Грунин О.А. Экономическая безопастность организации / О.А. Грунин, С.О. Грунин. −СПб.: Питер, 2002. − 160 с.

Кравчук О. Я. Діагностика та механізм забезпечення корпоративної безпеки підприємства : [монографія] / Олег Ярославович Кравчук, Павло Ярославович Кравчук. –Луцьк : Надстир’я, 2008. – 256 с.

Скорук О.В. Корпоративна безпека підприємства як умова його ефективного розвитку/ О.В.Скорук// Вісник Націон.унів-ту водного госп-ва та природокористування. Випуск 4(48).Серія «Економіка».Ч.2. – 2009. – С.296-301.

Дмитрієв І.А. Визначення переліку складових економічної безпеки підприємства/ І.А. Дмитрієв, А.О. Близнюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Emp/2011_23_1/33DmBl.htm

Молодецька О.М. Особливості оцінки корпоративної безпеки акціонерних товариств/ У зб.пр. «Управління розвитком соціально-економічних системи: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання».Ч.1./Ред.кол.Беспалова С.В. та ін. – Донецьк: ДонТУ, 2009. – С.255-257.

Пластун О.Л. Фінансова безпека господарських суб’єктів як ефективний засіб попередження банкрутства / О.Л.Пластун // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – Вип.2(21). – С.57-59.

Єрмошенко А.М. Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Анастасія Миколаївна Єрмошенко; [Київ. нац. торгов.-екон. у-т]. — Київ, 2006. — 20 с.

Сорокіна О.М. Зміст дефініції «фінансова безпека»/ О.М.Сорокіна // Торгівля і ринок України – 2009. – Вип.28.Т.3. – с.270-274.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К.: КВІЦ, 1999.– 464 с.

Гукова А.В. Роль финансовой безопасности предприятия в системе его экономической безопасности: [Електронний ресурс]. / А.В.Гукова, И.Д.Аникина – Режим доступу: http://www.education.rekom.ru/3_2006/98.html

Папехин Р.С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий./ Р. С. Папехін. – Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2007 – 16 с.

Кракос Ю.Б. Управління фінансовою безпекою підприємств / Ю.Б.Кракос, Р.О.Разгон // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – №1(1). – С.86-97.

Судакова О. І. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства / О. І.Судакова // Економічний простір. – 2008. – № 9. – С. 140-148.

Колпаков П.А. Концептуальные основы экономической безопасности фирмы: Автореф... дис. канд. экон. наук: 08.00.01/ Моск.гос.унив-т им. М.В.Ломоносова - М.: МГУ, 2007. - 24 с.

Нагірна О. Інформаційна та фінансова безпека компанії, або «рекрутинг чужими руками». Частина І // Практика управління. – 2007. - №8(8).– С.38-40.

Колісник О. Альтернативні підходи в теорії безпеки і їх застосування у фінансовій науці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/KZITgn.pdf

Загорельска Т.Ю. Формування підходів щодо управління фінансовою безпекою підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2009/Economics/54118.doc.htm

Журавльова І.В. Фінансова безпека економічних систем в умовах економіки знань / І.В.Журавльова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – №29. - С.254-256.

Кирилів М.В. Теоретико-методичні засади дослідження фінансової безпеки підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки регіону в умовах глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/pips/2009_2/723.pdf

Квятківський Ю.В. Генезис поглядів на сутність та роль економічної безпеки в сучасному вимірі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.btsau.kiev.ua/files/list/edition/ed_csitfsfsag.pdf

Костирко Л.А. Діагностика впливу потенціалу фінансової стійкості на фінансову безпеку підприємства / Л.А.Костирко // Часопис економічних реформ. – 2011. - №3. – с.49-56.

Межевов А.Д. Стабильность коммерческих организаций (теоретические и методологические основы управления противодействиями угрозам) // Автореф. дис... докт. экон. наук: 08.00.05 / Александр Дмитриевич Межевов; [Гос. унив-т управления]. – Москва, 2006. – 40 с.

Родионова Л.Н., Абдуллина Л.Р. Устойчивое развитие предприятий: термины и определения// Нефтегазовое дело, 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ogbus.ru

Папехин Р.С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия [Электронный ресурс]: Дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / Роман Сергеевич Папехин - Москва: РГБ, 2007. - (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/07/0574/070574025.pdf

Свірський В. Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади/В.Свірський // Світ фінансів: наук. ж-л Терноп. нац. екон. унів-ту. – 2007. – Вип.4 (13). – С.43-51.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка