Категорія трансформаційних перетворень у контексті економічних реформ.

Автор(и)

  • V. N. Parsyak Національний університет кораблебудування
  • I. Yu. Kochetova Національний університет кораблебудування

Ключові слова:

економіка, трансформації, трансформаційний процес, економічні перетворення, реформи, транзитивна економіка

Анотація

У статті обґрунтовані теоретичні засади здійснення перетворень; визначені їх характерні особливості на рівні держави та підприємства.

Біографії авторів

V. N. Parsyak, Національний університет кораблебудування

д.е.н., професор

I. Yu. Kochetova, Національний університет кораблебудування

здобувач

Посилання

Transition report 2010: recovery and reform/ Ukraine country assessment/ Transition indicators 2010/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ebrd.com/pages/research/publications/flagships/ transition/ukraine. shtml

Статистична інформація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Кримський С.Б. Концептуальний лад аналізу перехідного процесу// Наукові записки. Том 8, Філософія. Право. Актуальні проблеми сьогодення/ Національний університет «Києво-Могилянська академія». Київ., КМ «Academia», 1994. – 4-11 с.

Журавлева Г. П., Смагина В.В. Экономическая теория и политика экономической системы хозяйствования/ Вольное экономическое общество России. Тамбовское региональное отделение. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 640 с.

Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика: навч. посібник/ В. Г. Бодров, О. М. Сафонова, Н. І. Балдич. – К: Академвидав, 2010. – 520 с.

Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

Якубенко В. Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці. Монографія. – К.: КНЕУ,2004.- 252 с.

Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань// Економіка України. – 2004. - №4. – с. 4-14

Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени/ Перевод с английского А.А. Васильева, С.Е. Федорова и А.П. Шурбелева. Под общ. ред. С.Е. Федорова. – СПб: Алетейя, 2002. – 320 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических трансформаций. (Прошлое, настоящее и будущее экономик «реального социализма» в глобальном постиндустриальном мире): Учеб. для студентов экономических специальностей. – М.: ТЕИС, 2003. – 680 с.

Мартынов А. Перспективы постиндустриальной трансформации и выбор долгосрочной стратегии стан СНГ// Общество и экономика. – 2005. - №9. – с.5-16

Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика: навч. посібник/ В. Г. Бодров, О. М. Сафонова, Н. І. Балдич. – К: Академвидав, 2010. – 520 с.

Ивлева Г. Трансформация экономической системы: обзор концепций и контуры общей теории//Общество и экономика. – 2003. - № 10. – с. 3-40

Школа І.М., Шилепницький П.І., Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Дронь В.С. Трансформаційні процеси економіки України в регіональному вимірі. – Чернівці: Книги – XXI,2004. – 360 с.

Вечканов Г.С., Вечканова Г. Р., Пуляев В.Т. Краткая экономическая энциклопедия. – СПб: Петрополис, 1998. – с. 368.

Математические модели трансформационной экономики: Учебное пособие/ Клебанова Т.С., Раевнева Е.В., Стрижиченко К.А., Гурьянова Л.С., Дубровина И.А. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2004. – 280 с.

Kwaśnicki W. Knowledge, Innovation and Economy. – Wroclaw, 1994. – s. 44

Трансформаційна економіка.: Навчальний посібник/ В. С. Савчук, Ю.К. Зайцев, І. Й. Малий та ін., За ред. В.С. Савчука, Ю.К. Зайцева. – К: КНЕУ, 2006. – 612 с.

Гуияр Ф.Ж., Келли Дж. Н. Преобразование организации: Пер с англ. – М.: Дело, 2000. – 376 с.

Kotter P. J. Why Transformation Efforts Fail// Harvard Business Review. – 1995. – Mar-Apr. – p.61

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка