Корпоративна соціальна відповідальність як передумова сталого розвитку.

Автор(и)

  • I. V. Lebedyev Одеський державний економічний університет

Ключові слова:

сталий розвиток, концепція корпоративної соціальної відповідальності, соціальна політика підприємства, соціальні технології, соціальне партнерство, соціальна звітність

Анотація

Представлена концепція корпоративної соціальної відповідальності як система науково обґрунтованих понять, принципів і положень, розглянуті її сутність і зміст, основні напрями і механізм реалізації, форми звітності, роль в досягненні сталого розвитку. Висвітлені особливості впровадження концепції корпоративної соціальної відповідальності в Україні.

Біографія автора

I. V. Lebedyev, Одеський державний економічний університет

докторант

Посилання

Соціально-економічні аспекти промислової політики. Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство. Зб. наук. праць в 3 т. Редкол.: Амоша О. І. (відп. ред.) та ін. – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України, 2006. - 386 с.

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. - К. : НВЦ НБУВ, 2009. - 687 с.

Перегудов С. П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и российские реалии. - М.: ИМЭМО РАН, Прогресс-Традиция, 2008. – 446 с.

Управління соціальним розвитком промислових підприємств. Монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, М. В. Боровик. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. — 160 с.

Булеев И.П., Брюховецкая Н.Е., Черных Е.В. Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: Монография /НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины; ДонУЭП, 2008. – 137 с.

Дороніна М. С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства: монографія / М. С. Дороніна. - Харків : Вид-во ХДЕУ, 2002.- 432 с.

Глобальний Договір ООН - [Електроний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.globalcompact.org.ua/ua/about/what

AA1000 AccountAbility Principles Standard 2008 - [Електроний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.accountability.org/about-us/publications/aa1000.html

Фиглин Л. Модель управления качеством социальной ответственности организации // Проблемы теории и практики управления, 2003, № 2, С. 86 – 91.

SA8000®:2008 Standard - [Електроний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage

UN Global Compact Participants -[Електроний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/index.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка