Існуючі параметри функціонування економічного механізму залізничного комплексу Донецького регіону.

Автор(и)

  • V. A. Zova Донецький інститут залізничного транспорту

Ключові слова:

параметри, ефективність, функціонування, економічний механізм, регіони

Анотація

В статті наведено узагальнення та співставлення основних існуючих параметрів ефективного функціонування економічного механізму залізничного комплексу Донецького регіону.

Біографія автора

V. A. Zova, Донецький інститут залізничного транспорту

доцент, к.е.н.

Посилання

Зленко А. Україна в минливому світі [Текст]/ А.Зленко //Газета «Дзеркало тижня. Україна».-№ 31.-2009.-с. 1-7

Лукашин Ю. Итоги Давоса. Откуда на самом деле пришел кризис? [Текст]/ Ю. Лукашин // Еженедельник 2000.-№5(554).-2011.- с.4

Єдина транспортна система: Навч.посібн./ Соболєв Ю.В., Дикань В.Л., Дейнека О.Г., Писаревський І.М., Познякова Л.О. –Х.: ООО «Отлант», 2002.- с. 42

Данько М.І., Дикань В.Л., Якименко Н.В. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів [Текст]: монографія / М.І. Данько, В.Л. Дикань, Н.В. Якименко/ -Харків: УкрДАЗТ,2008.-с.24

Бараш Ю.С. Управління залізничним транспортом країни [Текст]: монографія /Ю.С. Бараш/-2-ге видан. перероб. і доп.-Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетр. нац.універс.залізн. транспорту ім. ак В.Лазаряна, 2006. -264 с.

Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту [Текст]: Навчальний посібник./Л.Ю. Яцківський,Д.В. Заркалов/-Кн.1.-К.: Арістей, 2007.-544 с.

Чебанова Н.В. Ефективне управління економічною діяльністю підприємств залізничного транспорту та його вплив на конкурентоспроможность галузі [Текст] / Н.В. Чебанова// Вісник економіки транспорту і промисловості -2010.-№29.-с. 382-387

Кірдіна О.Г. Аспекти впливу залізничного транспорту на економіку України [Текст]/О.Г. Кірдіна //Вісник економіки транспорту і промисловості -2010.-№29.- с.221-226

Хахлюк А. Україна – транзитна держава [Електронний ресурс] Режим доступу: http://eu2001.narod.ru/1/5/htm.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка