Теоретико-методологічні підходи до застосування соціальної відповідальності при формуванні умов сталого розвитку.

Автор(и)

  • M. Ye. Deych ІЕП НАН України

Ключові слова:

соціальна відповідальність, сталий розвиток, особа, суспільство, норми поведінки, екологічна і соціальна сфера, економічний розвиток

Анотація

Досліджено систему соціальної відповідальності та її вплив на досягнення сталого розвитку. Графічно зображено соціальну відповідальність та її взаємозв’язок зі сталим розвитком. Пропонується авторське визначення поняття «соціальна відповідальність» на підставі узагальнення категоріального апарату цієї та суміжних категорій.

Біографія автора

M. Ye. Deych, ІЕП НАН України

к.держ.упр.,докторант

Посилання

Діалог: бізнес і сталий розвиток [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svb.org.ua/reviews/dialog-biznes-i-stalii-rozvitok

Колот А. Соціальна відповідальність людини як чинник стійкі соціальної динаміки: теоретичні засади / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2011. – №3. – С.3-9.

Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні: проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confeu.org/assets/files/propositions/CSR_Concept_Draft_edited_01.02.11.doc

Корпоративна соціальна відповідальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confeu.org/ua/competitiveness/csr.html

Міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bcdst.kiev.ua/index. php/news/1-latest-news/56--iso-26000

На меті – сталий розвиток // Вісник НАН України. – 2007. – №2. – С.14-44.

Поняття та види соціальної відповідальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/2401.htm

Проект Закону України «Про соціальну відповідальність великого бізнесу перед суспільством» № 8436 від 22.04.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc4_1?pf3511=40247

Савченко І.Г. Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / І.Г. Савченко. – Харків, 2007. – 18 с.

Семякин М.Н. Источники российского гражданского права: проблемы теории и практики / М.Н. Семякин. – М. : Изд-во "Юрлитинформ", 2010. – 389 с.

Соціальна відповідальність: на шляху до сталого розвитку. Підсумки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fundgp.com/ua/events/arrangements/15/

Соціальна відповідальність та Глобальний Договір [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/main/corporate-social-responsibility-and-global-compact

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Уманцив Г. Внутренний гудвил предприятия: экономическая природа, проблемы оценки и учёта / Г. Уманцив // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2006. - №10. – С.20-23.

Хачатуров Р.Л. Юридическая ответственность / Р.Л. Хачатуров, Р.Г. Ягутян. – Тольятти : Изд-во Междунар. акад. бизнеса и банковского дела, 1995. – 200 с.

Цивилизации на Земле осталось жить 48 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lipstiks.net/lipsti0406.shtml

Чепульченко Т.О. Соціальна відповідальність: поняття та сутність [Електронний ресурс] / Т.О. Чепульченко. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_soc/2010_1/Chepylchenko.pdf

Science-Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sciencedictionary.com/definition/social-responsibility.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка