Проблемні аспекти сучасного обліку основних засобів і напрямки його вдосконалювання.

Автор(и)

  • L.F. Аndreeva ДонНУ
  • V. G. Аndreeva ДонНУ

Ключові слова:

основні засоби, облік основних засобів, класифікація основних засобів, оцінка основних засобів, малоцінні та швидкозношувані предмети

Анотація

Розкрита економічна сутність основних засобів з різних позицій. Установлено, що поняття основних засобів не знайшло однозначного тлумачення як у працях вчених-економістів, так і в нормативно-законодавчій базі Україні. На підставі аналізу факторів, що впливають на визначення основних засобів, уточнено дане поняття. Розглянута класифікація основних засобів відповідно до чинного законодавства України й закордонним досвідом. Розроблені рекомендацій щодо удосконалення обліку основних засобів у контексті прийняття Податкового кодексу України.

Біографії авторів

L.F. Аndreeva, ДонНУ

к.э.н., доцент кафедры «Учет, анализ и аудит»

V. G. Аndreeva, ДонНУ

к.э.н., доцент кафедры «Финансы и банковское дело»

Посилання

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : (зі змінами та доповненями) [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://nibu.factor.ua/find/doc.html?id=681

Михайлова, Т. П. Проблемы несоответствия бухгалтерского и налогового учета и пути их преодоления [Текст] / Т. П. Михайлова, Ю. И. Миловидова // Материали ІІІ Межрегиональной научно-практической конференции «Налогообложение в промышленном регионе: теория, практика и перспективы развития».- Донецк, 2003. – С. 121-126.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

Закон Украины «О бухгалтерском учёте и финансовой отчетности в Украине» : (с изменениями и дополнениями) [Текст] // Все о бухгалтерском учёте. - 2000. - № 7. – С. 3-46.

Волкова, Е. В. Международные стандарты бухгалтерского учета [Текст] / Е. В. Волкова, Е. В. Лахова. – М., 1998. - С. 39-44

Стуков, С. А. Международная стандартизация и гармонизация учета и отчетности [Текст] / С. А. Стуков, Л. С. Стуков.- М., 1998. - С. 27-41.

Голов, С. Учет основных средств согласно МСБУ [Текст] / С. Голов // Бухгалтерский учет и аудит. - № 4. - 1999 . - С. 19-23.

План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций [Электронный ресурс].- Режим доступа : http://nibu.factor.ua/find/doc.html?id=3724.

Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций [Электронный ресурс].- Режим доступа : http://nibu.factor.ua/info/instrbuh/instr291.

Янчев, А. В. Облік та аналіз відтворення основних засобів [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” / А. В. Янчев. – Луганськ, 2004.- 20 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка